Definities

 1. vereniging: KVM on Ice.
 2. lid: een lid van de vereniging.
 3. bestuur: het bestuur van de vereniging.
 4. ALV: De Algemene Ledenvergadering
 5. verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.
 • Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen en de statuten van de vereniging.

Lidmaatschap

 • Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.
 • Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt via het inschrijfformulier of per e-mail gericht aan info@kvmonice.nl
 • Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail opzegt bij het bestuur. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 • Bij gemiste lessen is het niet mogelijk om deze op een ander tijdstip in te halen.

Contributie

 • De leden zijn gehouden aan de, door de ALV vastgestelde, contributie te betalen, tenzij zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.
 • De leden ontvangen via de mail een factuur voor de contributie.
 • De contributie wordt per verenigingsjaar geheven, wordt men gedurende het verenigingsjaar lid, dan wordt een evenredig bedrag in rekening gebracht,
 • Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van de contributie. In geval van langdurige blessures of langdurige ziekte kan het bestuur uit coulance besluiten de gemiste lessen in te laten halen of gedeeltelijk terug te betalen.
 • Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd.

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten

 • Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen het gestelde termijn op de factuur te zijn voldaan op de aangegeven wijze.
 • Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de vereniging het lid een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals wordt verzocht het factuurbedrag te voldoen.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.
 • Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien het lid in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen.
 • Bij betalingsachterstand kan het bestuur besluiten om een lid uit te sluiten van verenigingsactiviteiten, wedstrijden en KNSB-testen.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

Risico en aansprakelijkheid

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures en/ of schades die opgelopen worden tijdens het uitvoeren van verenigingsactiviteiten direct of indirect.
 • De vereniging aanvaart geen enkele aansprakelijkheid bij, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Indien de vereniging om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van de vereniging wordt uitbetaald.
 • Wanneer een lid eigendommen of materialen van de vereniging kapot maakt, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien.
 • De vereniging mag leden bij verenigingsactiviteiten (on- en off ice) weigeren als zij van mening zijn dat het lid een risico voor zichzelf of andere leden vormt.

Privacy

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor de privacyverklaring.
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming om tijdens verenigingsactiviteiten gemaakt beeldmateriaal, te gebruiken voor de website en facebook van de vereniging. Heeft u hier bewaar tegen, dan kunt u hiervoor een bezwaar indienen bij het bestuur. Dit bezwaar kunt u sturen naar info@kvmonice.nl
 • De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

Klachten

 • Klachten over de vereniging kunnen ingediend worden bij het bestuur van de vereniging.
 • Het lid en de vereniging kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Aanvullende bepalingen

 • De vereniging heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vereniging.
 • Deze versie, dd. 30 Mei 2018, van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
 • Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.
 • Het correspondentieadres van de vereniging is: IJsvogel 72, 3602 XR Maarssen. Het e-mailadres van de vereniging is: info@kvmonice.nl